• პატრიარქის დალოცვა

  პარტნიორები

 • საგნობრივი კათედრები სკოლაში

   გამოქვეყნებულია: 3-12-2015, 10:39

   

  სკოლაში შექმნილია  შვიდი კათედრა:

   1.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების - კათედრის გამგე  -  თინათინ ლაღიძე     

   2.. დაწყებითი სწავლების - ლია ბაშარული

   3. უცხოური ენების  - თამარ უსანეთაშვილი

   4. საზოგადოებრივი მეცნიერებების - ევგენია ჩიტიაშვილი

   5. მათემატიკის - ვახტანგ ჭუმბურიძე        

   6. ქართული ენისა და ლიტერატურის - ეკა ზაქაიძე

   7. ესთეტიკური ციკლის საგნების - ხათუნა ნანობაშვილი

   

  კათედრები მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით:

  ) მასწავლებელთა  საჭიროებების დადგენა

  მასწავლებელთა საჭიროებების დადგენისმიზნით განხორციელდა რამდენიმე კვლევა:კითხვარების  და ინტერვიუს მიხედვით;   გაკვეთილებზე დასწრების  და რეფლექსიის  მიხედვით.კვლევის შედეგებისსაფუძველზე დაიგეგმაშესაბამისი ინტერვენციები: ტრენინგ კურსებიპედაგოგებისთვის  და  კათედრებზე გამოცდილების გაზიარება. რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლებისთანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით.

  ბ)  მოსწავლეთა საჭიროებების დადგენა

     მოსწავლეთა საჭიროებების დადგენისმიზნით განხორციელდა რამდენიმე კვლევა:კითხვარების   შევსების და  გაკვეთილებზე დასწრების    მიხედვით.  კვლევის შედეგების საფუძველზე დაიგეგმა შესაბამისი ინტერვენციები: მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებისათვის  სასწავლო პროცესში მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების შეძენა და გამოყენება. ახალი სასწავლო რესურსებით შეივსო ბიბლიოთეკა,  საბუნებისმეტყველო, გეოგრაფიის, ინფორმატიკის კაბინეტები. სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსები ხელმისაწვდომია მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის. შემუშავებულია და მოსწავლეებისთვის ცნობილია სკოლაში არსებული სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესები.

   

  ) საგნობრივი ჯგუფისსაგნის/საგნებისსწავლების კოორდინირება

   

  კათედრა იკრიბება თვეში ერთხელ წინასწარ შედგენილი გრაფიკის მიხედვით გაწეული საქმიანობის ანალიზის, გაზიარების და დაგეგმვის  მიზნით.

  წლის ბოლოს კათედრა წარმოადგენს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს. გასული სასწავლო წლის ანგარიშის საფუძველზე ხდება ახალი სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმის შედგენა; სილაბუსების და თემატური გეგმების განახლება ისე, რომ მოიაზრებს საგანთაშორის ინტეგრაციას, როგორც ფორმალური ისე არაფორმალური განათლების შესაბამისად. იგეგმება  საგნობრივი კვირეულები, ინტეგრირებული გაკვეთილები და სასწავლო პროექტები, სასწავლო კვლევები, ექსკურსია გაკვეთილები, ღონისძიებები.

   

  საგნობრივი კათედრები სკოლაში საგნობრივი კათედრები სკოლაში საგნობრივი კათედრები სკოლაში საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში
  საგნობრივი კათედრები სკოლაში

Free counters!